مدیر: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی: موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیران سرمایه گذاری:  علیرضا بهروز و مجید علی فر و هاجر نجفی   
تاریخ شروع فعالیت : 1398/11/30
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:

اخبارروند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا